UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.

 

 

1Chủ tịch UBND huyện : Lâm Văn Hồng

·         Điện thoại DĐ: 0907883171

·         Email: honglv@long dien.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Là người đứng đầu UBND huyện, chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước về các mặt công tác của UBND huyện theo luật định.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, trừ các vấn đề cần tham gia thảo luận và có ý kiến quyết định của tập thể UBND huyện.

- Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung, chỉ đạo công tác an ninh – quốc phòng; giải quyết các công việc khối nội chính; công tác tổ chức, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác thu, chi tài chính thuộc ngân sách huyện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác thi đua - khen thưởng;

- Chỉ đạo, điều hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết.

- Giải quyết những vấn đề có tính chất liên ngành đã được phối hợp xử lý nhưng còn có ý kiến khác nhau; những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Ủy viên UBND huyện, những vấn đề mới phát sinh như thiên tai, địch họa và những vấn đề khác.

- Chỉ đạo công tác đối ngoại và đầu tư nước ngoài (khi được UBND tỉnh ủy quyền).

- Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông.

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

- Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch; ký các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền, luật định.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

- Ủy quyền, phân công các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện giúp Chủ tịch chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

- Chỉ đạo những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

- Tiếp công dân theo luật định.

- Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện về các lĩnh vực phụ trách theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Chủ trì, tham dự các hoạt động đối ngoại, các hội nghị, hội thảo, các hoạt động lễ hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

   2Phó Chủ tịch UBND huyện : Trần Kim Phúc

- Điện thoại CQ: 02543 651 234

- Điện thoại DĐ: 0918.498769

- Email: phuctk@longdien.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách Phó Chủ tịch thường trực, được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thay mặt Chủ tịch để chỉ đạo và điều hành công việc của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng. 

- Phụ trách khối kinh tế tổng hợp, quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường, sản xuất công nghiệp – TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, kinh tế tập thể, quản lý thị trường và Phó Trưởng ban Thường trực xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện; tổ chức quản lý hoạt động các chợ, bến xe, cảng cá.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông đô thị, nông thôn.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách (trừ các dự án sửa chữa thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa) và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo tổ chức công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải quyết giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất theo thẩm quyền của huyện và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở theo ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo về mặt quản lý nhà nước đối với ngành ngân hàng, thống kê, kho bạc, thuế, các tổ chức hoạt động có liên quan đến dịch vụ tài chính và tiền tệ, điện, cấp, thoát nước và dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

- Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện trong tố tụng hành chính tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ trì, tham dự các hoạt động đối ngoại, các hội nghị, hội thảo, các hoạt động lễ hội thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

 

   3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Lê Hữu Hiền

- Điện thoại DĐ: 0941383444

- Email: hienlh@longdien.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khối văn hóa – xã hội bao gồm: Văn hóa thông tin - TDTT, y tế, giáo dục và đào tạo, truyền thanh, lao động - TBXH, bảo hiểm, tư pháp, dân số, công tác gia đình và trẻ em, công tác thanh niên, công tác ngoại vụ, công tác tôn giáo – dân tộc, hộ khẩu, hộ tịch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các chương trình, dự án quốc gia mang tính phúc lợi và xã hội thuộc thẩm quyền được phân bổ trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; theo dõi chỉ đạo việc ứng dụng CNTT của UBND huyện.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phát triển khoa học, công nghệ; thực hiện các biện pháp khuyến khích việc nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án sửa chữa thuộc các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa.

- Quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của huyện hoặc được cấp trên giao; quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, tham gia giám định Nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư quan trọng ở địa phương.

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, sở hữu công nghiệp; việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ ở địa phương.

- Phối hợp và giải quyết những vấn đề thuộc mối quan hệ làm việc giữa UBND huyện và UBMTTQVN huyện, các đoàn thể, các hội quần chúng, các tổ chức xã hội từ thiện, tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ.

- Chỉ đạo công tác thi hành án liên quan đến khối nội chính; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

- Chỉ đạo công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận chính quyền.

- Phụ trách lĩnh vực tin học hóa lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

- Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện trong tố tụng hành chính tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ trì, tham dự các hoạt động đối ngoại, các hội nghị, hội thảo, các hoạt động lễ hội thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.