Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND xã Tam Phước giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND xã Tam Phước