Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND xã Tam Phước công bố công khai dự toán tu, chi ngân sách năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND xã Tam Phước