Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND xã Tam Phước phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND xã Tam Phước