Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND xã Tam Phước công bố công khai quyết toán ngân sách quý I/2019

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND xã Tam Phước