Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp huyện Cấp huyện

Công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Long Điền