Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2019 (An Ngãi)

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND xã An Ngãi.