Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp huyện Cấp huyện

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách quý I năm 2019

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện.

- Biểu mẫu đính kèm.