Báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo tình hình hoạt động

Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2019 (xã An Ngãi)

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND xã An Ngãi.

- Tài liệu đính kèm.