Giáo dục Giáo dục

UBND huyện Long Điền họp làm việc về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 15/6/2020, tại Phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp làm việc về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài năm 2020.

Đến tham dự cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Lao động - Thương binh & XH huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & TT huyện, Hội Khuyến học huyện, UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện nhận thấy tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục (phổ cập Mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở), xóa mù chữ trên địa bàn huyện cơ bản đạt tỷ lệ so với quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt, tại thị trấn Long Hải, số lượng học viên cần huy động để đạt chỉ tiêu về xóa mù chữ mức độ 2 còn cao (cần huy động 1.206 học viên).

Sau thời gian nghỉ dịch, số học sinh bỏ học sau dịch COVID-19 tăng cao (thị trấn Long Hải: 20 học sinh; xã Phước Tỉnh: 20 học sinh; xã Phước Hưng: 15 học sinh; thị trấn Long Điền: 08 học sinh; xã An Ngãi: 07 học sinh; xã An Nhứt: 02 học sinh; xã Tam Phước: 01 học sinh).

Do đó, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại còn gặp phải trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Trên cơ sở số lượng học viên huy động ra các lớp phổ cập giáo dục, khẩn trương hoàn thành các thủ tục thành lập lớp phổ cập giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, bảo đảm thời gian mở lớp theo quy định (ngày 15/7/2020), đảm bảo duy trì tỷ lệ phổ cập Trung học cơ sở mức độ 2 năm 2020 trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương huy động tối đa các em tham gia các lớp phổ cập giáo dục Trung học cơ sở để nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở theo kế hoạch đề ra.

- Rà soát lại nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; có kế hoạch hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu công tác.

- Khẩn trương trích xuất số liệu, danh sách các đối tượng cần phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của các xã, thị trấn; gửi và hướng dẫn cụ thể để các địa phương tiến hành điều tra, rà soát, cập nhật lại thông tin của các đối tượng phổ cập, giáo dục xóa mù chữ một cách chính xác. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2020.

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn cập nhật lại các trường hợp học sinh chưa ra lớp sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Đồng thời, khẩn trương có phương án vận động cho các em tham gia lớp phổ cập giáo dục THCS sắp tới, nhất là các trường hợp học nghề tự do, phụ giúp gia đình (ngày 15/7/2020)

- Trong quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo UBND huyện để chỉ đạo. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh quan tâm xem xét, tháo gỡ.

2. Hội Khuyến học huyện

- Chủ trì, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện; phấn đấu tăng tỷ lệ hội viên trên địa bàn huyện để đạt tương ứng với tỷ lệ của toàn tỉnh.

3. UBND các xã, thị trấn:

- Chỉ đạo các trường học, cơ quan, đơn vị, khu phố, ấp, tổ dân cư thuộc địa bàn quản lý chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức điều tra, cập nhật lại thông tin của các đối tượng phổ cập, giáo dục xóa mù chữ một cách chính xác, tránh sai sót thông tin để tiến hành cập nhật trên phần mềm. Đồng thời tiến hành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để đạt các mức độ theo Kế hoạch đã đề ra.

- Khẩn trương huy động các đối tượng ra lớp phổ cập giáo dục theo kế hoạch "Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020" của UBND huyện đã ban hành, nhất là tại thị trấn Long Hải (số lượng huy động để đạt tỷ lệ theo kế hoạch: Xóa mù chữ là 1.206 học viên, Phổ cập THCS là 97 học viên).

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tại địa phương; phân công cụ thể thành viên phụ trách địa bàn; chỉ đạo cán bộ công chức làm công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ chủ động nâng cao năng lực chuyên môn cũng như liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được hướng dẫn, đào tạo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác.

- UBND xã An Ngãi khẩn trương bổ nhiệm nhân sự phù hợp làm Chủ tịch Hội khuyến học xã để kịp thời quản lý, thúc đẩy phong trào khuyến học của địa phương.

- Chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi gia đình, người dân thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết