Thông tin khác Thông tin khác

Thông tin lãnh đạo huyện Long Điền.

I. Lãnh đạo UBND huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Bá Hùng Chủ tịch 0918.580409 hungnb@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Lâm Văn Hồng Phó Chủ tịch thường trực  0907.883171 honglv@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Trần Kim Phúc Phó Chủ tịch 0918.498769 phuctk@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện:

 - Văn phòng HĐND&UBND huyện

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Ngô Thanh Phúc Chánh Văn phòng 0908.200717 phucnt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Phó Chánh Văn phòng 0908.642452 lentm@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Trần Văn Đức Phó Chánh Văn phòng 0908.755166 ductv@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Lao động - Thương binh & XH huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Thị Trinh Trưởng phòng 0913.829220 trinhnt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thọ Phó Trưởng phòng 0983.022131 thonv@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Ngô Thị Tuyết Linh Phó Trưởng phòng 0907.122898 linhntt@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Thanh tra huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Bạch Quang Cường Phó Chánh thanh tra 0903.171268 cuongbq@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Minh Thu Phó Chánh thanh tra 0907.672601 thunm@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Văn Xuân Trưởng phòng 0908.240801 xuannv@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Lê Công Hải Phó Trưởng phòng 0908.896857 hailc@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Châu Thị Thêm Trưởng phòng 0918.850232 themct@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Lý Thị Mai Phó Trưởng phòng 0933.874576 mailt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Đặng Nguyên Chương Phó Trưởng phòng 0908.815848 chuongdn@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Phan Thanh Liêm Trưởng phòng 0938.226634 liempt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Trần Minh Hoàng Phó Trưởng phòng 0913.957274 hoangtm@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Y tế huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng 0904.932326 thanhnv@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Tư pháp huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Đỗ Tuấn Kiệt  Trưởng phòng 0909.656444 kietdt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Trần Thị Kim Phương Phó Trưởng phòng 0909.280144 phuongttk@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Phan Chí Hiếu Phó Trưởng phòng 0915.537095 hieupc@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Nội vụ huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Võ Hữu Phước Trưởng phòng 0908.636875 phuocvh@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Văn Vĩnh Huy Phó Trưởng phòng 0937.666089 huyvv@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Lê Trần Minh Phó Trưởng phòng 0905.577588 minhlt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
 

 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Lê Ngọc Vàng Trưởng phòng 0908.279347 vangln@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Vương Quốc Thịnh Phó Trưởng phòng 0909.016089 thinhvq@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Dương Yến Phương Trưởng phòng 0903.982522 phuongdy@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Tiến Phó Trưởng phòng 0908.329964 tiennx@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Trần Văn Tâm Phó Trưởng phòng 0778721212 tamtv@longdien.baria-vungtau.gov.vn
 

 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Phạm Công Đức Trưởng phòng 0918.003087 ducpc@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Minh Hiếu Phó Trưởng phòng 0918.852337 hieunm@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Trang Tử Tự Thành Phó Trưởng phòng 0918.102090 thanhttt@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

II. Lãnh đạo các xã, thị trấn:

 - UBND thị trấn Long Điền:

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Trần Thị Ánh Vinh Chủ tịch 0908.965121 vinhtta@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tuấn Phó Chủ tịch 0932.626628 tuannm@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Nguyễn Đức Toàn Phó Chủ tịch 0909.280823 toannd@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- UBND thị trấn Long Hải:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Phạm Trần Ninh Chủ tịch 0717.181650 ninhpt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Trần Thanh Minh Phó Chủ tịch 0982.643759 minhtt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Đỗ Minh Vương Phó Chủ tịch 0974.372374 vuongdm@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- UBND xã An Nhứt:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Võ Thành Phúc Chủ tịch 0918.524756 phucvt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Trần Hồng Đức Phó Chủ tịch 0917.815079 ducth@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- UBND xã An Ngãi:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Hoàng Hải Chủ tịch 0837.166512 hainh@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Lê Thị Hoàng Oanh Phó Chủ tịch 0983.224127 oanhlth@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- UBND xã Tam Phước:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch 0913.758222 binhnt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Trần Thanh Hồng Phó Chủ tịch 0937.077548 hongtt@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- UBND xã Phước Hưng:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Mạch Văn Lai Chủ tịch 0909.495985 laimv@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Dương Quang Nhàn Phó Chủ tịch 0913.981509 nhanqd@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Nguyễn Thành Trí Phó Chủ tịch 0902.816556 trint@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

- UBND xã Phước Tỉnh:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email công vụ
1 Nguyễn Thành Tuynh Chủ tịch 0909.920973 tuynhnt@longdien.baria-vungtau.gov.vn
2 Đỗ Thị Ngọc Tiền Phó Chủ tịch 0916.601466 tiendtn@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3 Lương Thái Dũng Phó Chủ tịch 0918.069690 dunglt@longdien.baria-vungtau.gov.vn

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết