Giáo dục Giáo dục

UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện

Ngày 13/12/2018, tại Phòng họp B – UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo huyện, Lao động – Thương binh và xã hội huyện, Phòng Y tế huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Long Hải, Phước Hưng, Phước Tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: rà soát, lập danh sách các trường có khả năng tiếp nhận trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, gửi cho UBND các xã, thị trấn có liên quan để phối hợp thông báo đến người dân tại địa bàn quản lý. Thời gian thực hiện trong tháng 01/2019. Phối hợp UBND các xã, thị trấn làm việc cụ thể với Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện, bố trí giáo viên, nhân viên nhằm thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức, thực hiện giờ đón, giờ trả trẻ và giữ trẻ ngoài giờ làm việc, thứ bảy, chủ nhật trong các cơ sở giáo dục mầm non tại Công văn số 2018/SGDĐT-GDMN ngày 24/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thông báo với các trường mầm non sau đợt tuyển dụng mà vẫn còn thiếu giáo viên, căn cứ chủ trương của tỉnh về việc hợp đồng giáo viên còn thiếu trong chỉ tiêu biên chế và giáo viên nghỉ thai sản, để các trường chủ động hợp đồng giáo viên và mở thêm lớp tiếp nhận trẻ. Lập danh sách cụ thể các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công tác bảo mẫu; cung cấp địa chỉ, thông tin liên lạc của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho địa phương để phối hợp, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện cử nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian thực hiện trước ngày 15/01/2019.

Phòng Y tế: Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra VSATTP đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lâp trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn: Sau ngày 31/12/2018, thực hiện công tác hậu kiểm, triệt để đóng cửa các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại địa bàn quản lý không thể khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã lập biên bản; đồng thời, có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thẩm định cấp phép đối với các cơ sở có đủ điều kiện theo quy định. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng đối với các cơ sở giáo dục mầm non không đảm bảo điều kiện hoạt động để người dân biết, đồng thời cung cấp thông tin các cơ sở, địa điểm giữ trẻ an toàn tại địa bàn quản lý. Làm việc cụ thể với các trường mầm non tại địa bàn quản lý, trên cơ sở danh sách do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp, mở cửa đón nhận trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ phát sinh từ việc đóng của các cơ sở giáo dục mầm non không đủ điều kiện duy trì vào học tại trường.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết