Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 31/7/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị quán triệt nội dung trọng tâm các Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/6/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Để từ đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, gương mẫu, tự giác thực hiện các Nghị quyết hiệu quả.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết