Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 11/7/2018, Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, công tác Dân vận trên địa bàn huyện Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận Huyện ủy và khối vận xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong tình hình mới. Các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị. Về phòng trào thi đua " Dân vận khéo", trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã đã đăng ký được 187 mô hình, điển hình " Dân vận khéo". Trong đó có nhiều mô hình được triển khai hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng. Bên cạnh những kết quả đạt được công tác dân vận trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một vài mô hình " Dân vận khéo" hiệu qả chưa cao, chưa có sức lan tỏa; tỷ lệ tập hợp, phát triển hội viên vào các tổ chức hội, đoàn thể vẫn còn thấp; vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đồng thời tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "dân vận khéo".

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết