Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 10/1/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho trên 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền triển khai nội dung 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21/NQ-TW về "Công tác dân số trong tình hình mới". Qua đó, nhằm giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện các Nghị quyết hiệu quả.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết