Thông tin khác Thông tin khác

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

* Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 6976/UBND-VP ngày 28/12/2016 của UBND huyện.

- Kế hoạch số 78-KH/HU ngày 06/12/2016 của Huyện ủy Long Điền.


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết