HĐND HĐND

Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

HĐND huyện Long Điền giao ban 06 tháng đầu năm 2018

Ngày 05/7/2018, Thường trực HĐND huyện Long Điền tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Phạm Sơn Hùng- Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện và đồng chí Trần Quang Vinh- Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn triển khai thực hiện hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát của HĐND huyện, xã, thị trấn được chú trọng, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt ở những lĩnh vực, vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại có hiệu quả thiết thực hơn.Việc phối hợp giữa thường trực HĐND với UBND cấp huyện và cấp xã, thị trấn được triển khai hiệu quả, chặt chẽ, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Phạm Sơn Hùng yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; chú trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; hoạt động giám sát gắn liền với đôn đốc, kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ đại biểu HĐND, nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là trong hoạt động chất vấn và thảo luận; đổi mới việc tổ chức các kỳ họp HĐND, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 sắp tới, đồng chí yêu cầu các Ban HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 của HĐND liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các Tổ đại biểu HĐND tiến hành họp Tổ, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin: ĐTT huyện