Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương (Đợt 1)

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo số 249/TB-STNMT ngày 11/9/2020 của Sở TN&MT

2. Kế hoạch số 73/KH-STNMT ngày 09/9/2020 của Sở TN&MT

3. Phụ lục