Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện năm 2020

Tài liệu đính kèm:

1. Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Long Điền

2. Danh sách kết quả xét tuyển viên chức