Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2019

tài liệu đính kèm:

Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Long Điền