Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc điều chỉnh Thông báo số 8627/TB-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Long Điền về kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 9011/TB-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Long Điền