Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo lịch thi thực hành xét tuyển viên chức giao viên năm 2019

Tài liệu đính kèm:

1. Lịch thi thực hành xét tuyển viên chức, chức danh giao viên THCS (Tiếng Anh) năm 2019

2. Lịch thi thực hành xét tuyển viên chức, chức danh giáo viên Tiểu học (Dạy Văn hóa) năm 2019

3. Lịch thi thực hành xét tuyển viên chức, chức danh giáo viên Mầm non năm 2019