Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo về việc thuyên chuyển công tác của viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2019

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 2873/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện.

- Bảng tổng hợp nhu cầu thuyên chuyển.