Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã An Nhứt năm 2019

* Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 03/4/2019 của UBND xã An Nhứt.

- Các biểu mẫ đính kèm.