Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 02/01/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện.

- Mẫu đơn phúc khảo.

- Kết quả bậc mầm non.

- Kết quả bậc tiểu học.

- Kết quả bậc trung học cơ sở.