Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển.

- Tài liệu ôn thi.