Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2018.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 20/11/2018 của hội đồng tuyền dụng viên chức.