Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 của huyện Long Điền.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 8278/TB-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện.

- Kết quả thi tuyền.

- Mẫu đơn phúc khảo.