Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Kế hoạch tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách xã năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch 1839/KH-UBND ngày 19/10/2018 của UBND xã Phước Tỉnh.