Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.