Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo 6587/TB-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện.

- Bảng nhu cầu tuyển dụng.