Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách xã năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 1604/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện.

- Thông báo tuyển dụng.