Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 3033/TB-UBND ngày 07/5/2018 của UBND huyện. 

- Nhu cầu tuyển dụng 2018.