Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc thuyên chuyển công tác của viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm học 2017-2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 1630/TB-UBND ngày 19/3/2018 của UBND huyện.

- Biểu tổng hợp nhu cầu thuyên chuyển viên chức.