Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2018 (xã An Ngãi)

* Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND xã An Ngãi.