Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 08/12/2017 của Hội đồng tuyền dụng viên chức huyện Long Điền.

- Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non.

- Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc tiểu học.

- Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc THCS.