Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện UBND Long Điền năm 2017

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 2919/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện Long Điền.

- Danh sách trúng tuyển.