Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 08/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Long Điền.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc tiểu học.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc mầm non.