Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động tạm thời 06 tháng chờ xét tuyển viên chức năm 2017

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 402/TB.PGD&ĐT ngày 08/9/2017 của phòng GD&ĐT huyện Long Điền.