Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo về việc nộp bổ sung bảng điểm học tập và bảng điểm tốt nghiệp vào thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 06/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Long Điền.