Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm học 2016-2017.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 60/TB-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện Long Điền.

- Biểu tổng hợp nhu cầu thuyên chuyển.