Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo về việc ngừng thi tuyển công chức cấp xã.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo 59/TB-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Long Điền.