Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Long Điền năm 2017

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo 31/TB-UBND ngày 09/02/2017 của UBND huyện Long Điền.

- Nhu cầu tuyển dụng.