Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo 04/TB-HĐTD ngày 21/12/2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Long Điền và danh sách thí sinh trúng tuyển.