Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Lương Thế Vinh (2016-2017), thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Long Điền.