Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường THCS Nguyễn Huệ (2016-2017), xã Phước Hưng, huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Long Điền.