Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường THCS Nguyễn Thị Định (2016-2017), xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Long Điền.