Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hẻm ông ba Lư, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 3315/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Long Điền.