Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây lắp (gói số 01) Công trình: Sửa chữa trường THCS Nguyễn Huệ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 3293/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND huyện Long Điền.