Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thị Định (2016-2017), xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 3308/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND huyện Long Điền.